Spletna stran zapatista.kompot.si je bila vzpostavljena s strani Koordinacije za pripravo in izvedbo zapatističnega srečanja na teritoriju, znanem pod imenom Slovenija. Srečanje je bilo uspešno izpeljano jeseni 2021, s čimer je bila naloga, ki si jo je Koordinacija zadala, realizirana in je prenehala z rednim delovanjem. Spletna stran ostaja prostor za deljenje informacij v zvezi z zapatističnim bojem in delovanjem v njegovo podporo. (dodano februar 2022)

Kdo smo?

Oktobra 2020 so zapatisti in zapatistke v izjavi Šesti del: Gora na odprtem morju
mrežam upora na vseh koncih sveta sporočili, da bodo v prihodnjem obdobju organizirali
potovanje različnih zapatističnih delegacij na vseh pet kontinentov, ter da bo njihova
prva odprava v juliju, avgustu, septembru in oktobru 2021 obiskala evropski kontinent.
Namen potovanja: Izpeljati srečanja, pogovore, izmenjave idej, izkušenj, analiz in ocen
med tistimi, ki se iz različnih izhodišč in na različnih področjih zavzemamo za boj za
življenje.

Z namenom priprave srečanj z zapatistično delegacijo na teritoriju Slovenije se je oblikovala regionalna Koordinacija. Sestavljajo jo kolektivi, skupine, mreže, posameznice in posamezniki, ki se strinjajo z deklaracijo Za življenje in tako na teritoriju Slovenije kot v širši geografiji delujejo v skladu z njo. Gre za antiavtoritarno koordinacijo in v njej ne sodelujejo politične stranke,
vključno z njihovimi podmladki ali drugimi strukturami, nevladne organizacije in uradnih institucij. Koordinacija odločitve na skupščinah in drugače sprejema na podlagi razprav in konsenza.

V koordinaciji sodelujejo (nepopoln seznam):

 • Anarhistična pobuda Ljubljana
 • ex-Socialni center Rog
 • Brcnimo rasizem
 • Komunal.org
 • Sprehod
 • Ambasada Rog
 • Črne Mačke
 • Zadruga urbana
 • Črn trn
 • Mladinska aktivistična organizacija
 • Nutrije proti gentrifikaciji

Del Koordinacije so tudi posamezniki in posameznice, ki niso del nobenega od omenjenih kolektivov oziroma skupin in so v številnih bojih in mobilizacijah zadnjega obdobja (antifašizem, solidarnost z migranti, proti mejam in nacionalizmu, proti represiji, za naravo in okolje itn) delovali kot posamezniki in posameznice Precej med njimi je bilo dejavno vpetih v ex-Avtonomna tovarna Rog, ki je bil med leti 2006 in 2021 osrednji avtonomen prostor v mestu Ljubljana, ki je gostil številne politične, socialne, umetniške, športne in druge prostore, dejavnosti, srečanja, pobude. Januarja 2021 je bil nasilno izpraznjen in uničen.

Who are we?

In October 2020 the Zapatistas published a declaration Part Six: A Mountain on the High Seas. In it they have informed the networks of resistance in all corners of the world that the various zpatista delegations are going on a voyage that wil ultimately take them to all five continents. They have also stated that their first delegation will take them to Europe in July, August, September and October 2021. The purpose of the voyage: To carry out meetings, dialogues, exchanges of ideas, experiences, analyses and evaluations among those of us who are committed, from different conceptions and from different areas, to the struggle for life.

With the purpose to prepare the encounters and meeting with the Zapatista delegation in the territory of Slovenia we have established a regional Coordination. Its members are collectives, groups, networks, individuals that support the declaration For Life and act accordingly in the territory of Slovenian state and in wider geographies. It is an anti-authoritarian coordination and has no participation from the political parties (including their youth sections or other affiliated structures) as well as no participation from the non-governmental organizations and official institutions. The decisions of the Coordination are based on the collective discussions and consensus and are principally meade on the assemblies.

Participants in the Coordination (an uncomplete list):

 • Anarchist Initiative Ljubljana
 • ex-Social centre Rog
 • Kick Racism
 • Komunal.org
 • Sprehod
 • Ambasada Rog
 • Black Cats
 • Zadruga urbana
 • Črn trn
 • Youth Activist Organisation
 • Nutrias against gentrification

*Participants in the Coordination are also some individuals that are not part of any of the above mentioned collectives or groups and have participated in the recent mobilizations (antifascist, in solidarity with migrants, against borders and nationalism, against repression, for nature and environment etc) as such. Many of them were involved in ex-Autonomous factory Rog, that was between 2006-2021 an important autonomous space in Ljubljana and hosted numerous political, socail, art, sport and other premises, activities, gatherings, initiatives. It was violently evicted and destroyed in January 2021.

¿Quienes somos?

En octubre de 2020 l@a zapatistas en el comunicado Sexta parte: UNA MONTAÑA EN ALTA MAR informaron a las redes de resistencia en todas las partes del mundo que varias delegaciones zapatistas irán a los 5 continentes, y que la primera expedición será por el continente europeo en julio, agosto, septiembre y octubre de 2021. Objetivo del viaje: Realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida.

Para preparar enquntros con la delegación zapatista en el territorio de Eslovenia, se ha formado una Coordinadora regional. Se compone de colectivos, grupos, redes, individu@s que aceptaron la declaración POR LA VIDA y actúan de acuerdo con ella tanto en el territorio de Eslovenia como en la geografía más amplia. Es una coordinadora antiautoritaria y no involucra partidos políticos, incluidos sus descendientes u otras estructuras, organizaciones no gubernamentales e instituciones oficiales. La coordinadora toma decisiones en asambleas y de otro modo sobre la base de discusiones y consenso.

La Coordinadora incluya lo siguiente colectivos, grupos, redes (lista incompleta):

 • Iniciativa anarquista Ljubljana
 • ex-Centro Social Rog
 • Pateemos el racism
 • Komunal.org
 • Paseo
 • Embajada Rog
 • Gatos negros
 • Cooperativa Urbana
 • Espina negra
 • Organización activista juvenil
 • Coipo contra la gentrificación

La Coordinadora también incluye a personas que no forman parte de ninguno de estos colectivos y grupos y que han actuado en muchas luchas y movilizaciones recientes (antifascismo, solidaridad con los migrantes, contra las fronteras y el nacionalismo, contra la represión, por la naturaleza y el medio ambiente etc.), entre ellos también se encuentran algunos compas del colectivo Dost je! (¡Ya Basta!). Much@s de estas personas participaron activamente en la ex-Fábrica Autónoma Rog, que entre 2006 y 2021 fue el espacio central autónomo en la ciudad de Ljubljana, que albergó muchos espacios políticos, sociales, artísticos, deportivos y otro tipo de espacios; actividades, encuentros, iniciativas etc.. En enero de 2021, la Fábrica Autónoma Rog fue vaciada por la fuerza y destruida.